COVID-19 updates


Berichtgeving COVID-19-vaccinatie maart 2021

Wij kunnen u het goede nieuws melden dat wij van de overheid het akkoord hebben gekregen om over te gaan tot het vaccineren van de bewoners en medewerkers van De Lork. Alle bewoners hebben ons meegedeeld dat zij wensen gevaccineerd te worden.

Het eerste vaccin zal toegediend worden op zondag 07 maart 2021 om 10.00 uur. Het tweede vaccin staat ingepland op zondag 28 maart 2021 eveneens om 10.00 uur. Als service naar onze bewoners en om te vermijden dat veel bewoners bij elkaar zouden komen op korte afstand, zal het vaccineren gebeuren in uw flat. Mogen wij dan ook vragen aanwezig te zijn tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Hieronder volgen nog enkele praktische richtlijnen en instructies:

 • Draag een bovenstuk met korte mouwen zodat de bovenarm toegankelijk is.
 • Nadat u het vaccin hebt gekregen, blijft u best 15 min ter plaatse (in de gang, zet ev. een stoel buiten) zodat we eventuele bijwerkingen kunnen monitoren.
 • Leg uw identiteitskaart in uw buurt gezien wij deze nodig hebben om uw vaccinatie te laten registreren via Vaccinnet. Let wel, de verwerking via Vaccinnet duurt even.

Hoe kan u zien dat u gevaccineerd bent:

1. Surf naar www.myhealthviewer.be

2. Login met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) en pincode of via de app “Itsme”. Knop links in blauwe balk: “Aanmelden als BURGER”.

3. Ga naar uw vaccinatiegegevens door in de linkse, blauwe balk te klikken op “Mijn vaccinaties”.

4. U krijgt daar een overzicht van de recente vaccinaties. Rechtsboven staat een knop waarmee u dit document kan afdrukken.

Aarzel niet contact op te nemen met Martin Seeuws (0495 63 65 81) indien u hierover nog vragen heeft.


Update COVID-19-vaccinaties in De Lork – februari 2021

Wij kregen van de overheid groen licht om onze bewoners te vaccineren, en zijn blij jullie te kunnen meedelen dat alle bewoners hierop ingetekend hebben. Het juiste aantal vaccins werd reeds aangevraagd bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. Wij brengen jullie uiteraard op de hoogte van zodra wij weten wanneer de vaccinaties concreet ingepland kunnen worden (vermoedelijk begin maart). Mocht u inmiddels nog griep- of verkoudheidssymptomen ervaren, gelieve dan steeds onze medewerkers daarvan op de hoogte te stellen. Op naar een veilig en gezond 2021! 


Berichtgeving COVID-19-besmetting in De Lork – 22 januari 2021

De Lork bleef gelukkig zeer lang gespaard van corona, toch kregen ook wij te maken met een aantal besmettingen begin 2021. Door hier meteen op te reageren, preventieve screening uit te voeren en gepaste maatregelen te nemen kunnen wij jullie nu met een gerust hart laten weten dat we wederom coronavrij zijn. We doen er samen met medewerkers, bewoners en familie alles aan om dit opnieuw zo te houden! Samen sterk!


Berichtgeving COVID-19-besmetting in De Lork – 5 januari 2021

Tijdens het Nieuwjaarsweekend werden er jammer genoeg COVID-19-besmettingen vastgesteld bij bewoners in GAW De Lork. Wij zijn hierover uiteraard bezorgd en wensen een uitbraak van besmettingen te vermijden. Daarom is het cruciaal om de afspraken met betrekking tot het respecteren van de sociale bubbels na te leven.

In die zin willen we onze bewoners nogmaals vragen de volgende voorzorgsmaatregelen correct toe te passen: 

 • Hou uw bubbel klein. U kan als alleenstaande één knuffelcontact zien en één persoon ontmoeten waarmee u de veiligheidsvoorschriften respecteert. Kinderen tellen ook mee als knuffelcontact. Als u toch personen wil ontmoeten, doe dit dan in de buitenlucht. 
 • Blijf zoveel als mogelijk op de flat, dit minimaal tot volgende week maandag. Het verlaten van de assistentiewoning voor niet-essentiële activiteiten wordt sterk ontraden. 
 • Iedere bewoner respecteert de algemene hygiënemaatregelen en laat minimum 1,5 meter tussen elkaar, ook in de lift. Het liefst neemt u apart de lift en/of trap. Het contact met medebewoners wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • De algemene voorzorgsmaatregelen over handhygiëne en afstand zijn duidelijk geafficheerd binnen het gebouw, namelijk aan de ingang en aan de lift. Lees de instructies na en pas deze consequent toe. 
 • Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Dit betekent concreet dat ook samenkomsten van bewoners in de gemeenschappelijke ruimten verboden zijn. Daarom blijven die gemeenschappelijke delen ook afgesloten
 • De tuin is toegankelijk voor de bewoners, op voorwaarde dat zij zich houden aan de beschermende maatregelen over het verplicht afstand houden van elkaar. 
 • Bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 dienen dit te melden aan Martin Seeuws en contact op nemen met de huisarts. Aan hun flatdeur zal een affiche CONTACT-DRUPPEL isolatie hangen om het voor éénieder duidelijk te maken dat er sprake is van een (preventieve) tijdelijke isolatie. 
 • Bewoners met een mogelijke besmetting of bewoners die in quarantaine moeten blijven na een hoogrisicocontact, blijven in hun eigen flat en leven de maatregelen over zelfisolatie strikt na. Indien noodzakelijk, ondersteunt een medewerker deze bewoners door het opzetten van de nodige zorg- en dienstverlening om deze zelfisolatie te bestendigen.

Daarnaast brengen wij op basis van deze besmettingen en voorbereidend op een mogelijke vaccinatie graag via preventieve screening meteen in kaart of er sprake is van andere besmettingen. We vragen u dan ook morgen, woensdag 06/01/2021, thuis te blijven voor de testing. Dokter Lauwerier zal daarvoor bij u langskomen tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Voorbereidend vragen we uw rijksregisternummer en uw telefoonnummer bij de hand te nemen. Het rijksregisternummer is terug te vinden op uw identiteitskaart of op een klevertje van de mutualiteit. Leg beide alvast klaar.

Martin Seeuws en de medewerkers van GAW De Lork staan uiteraard ter beschikking voor vragen hieromtrent (09 384 83 83 of info@delorkgavere.be).

Wij hopen dat we met deze vroegtijdige screening en verdere maatregelen kunnen vermijden dat het COVID-19-virus zich verder verspreidt in De Lork. 

Met dank voor jullie begrip,

Directie GAW De Lork


COVID-19-vaccinatie in De Lork

Waarom vaccineren?

De vaccinatie is niet verplicht, maar wel heel sterk aangeraden! Wanneer je gevaccineerd bent, ben je in hoge mate beschermd tegen het virus en heb je veel minder kans dat je er ziek van wordt. Word je toch ziek, dan zullen de symptomen veel milder zijn. Wanneer voldoende mensen zich laten vaccineren (70 à 80% van de bevolking), dan zal het virus zich niet zo gemakkelijk meer kunnen verspreiden in de samenleving. In België komen de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra het eerst aan de beurt.  Wanner de bewoners van de assistentiewoningen aan de beurt komen, is nog niet duidelijk.

Welk vaccin?

De vaccinaties zullen gebeuren met het vaccin van Pfizer BioNTech.  Elke persoon moet twee inentingen krijgen, met een tussenperiode van ongeveer 3 weken. 

Is het vaccin veilig?

Het vaccin is absoluut veilig. Alle noodzakelijk vereiste testen en kwaliteitscontroles zijn gebeurd. De vaccinatie in België mag pas starten wanneer het Europees Geneesmiddelenagentschap het vaccin heeft goedgekeurd.   

Voor wie?

Alle bewoners worden aangeraden zich te vaccineren, ook zij die al Covid-19 hebben doorgemaakt.  Bij wie heel recent besmet is, zal de vaccinatie even worden uitgesteld.

Zijn er bijwerkingen?

Een minderheid van de ingeënte personen vertoont – net als bij andere vaccins – reacties. Mogelijke bijwerkingen zijn: lichte zwelling op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, koorts. De bijwerkingen verdwijnen na 1 à 2 dagen. 

Wanneer?

We brengen u tijdig op de hoogte van het precieze moment. 

Toediening

De vaccinaties zullen – zoals bij de griepvaccinatie –   gebeuren door een arts of een verpleegkundige via een inspuiting in de bovenarm.    

Let op!

Na vaccinatie moet je de veiligheidsmaatregelen voorlopig nog wel blijven volgen! Handen wassen, afstand houden, mondmaskers dragen… blijven noodzakelijk. Je bent immers beschermd om zelf niet  zwaar ziek te worden van het virus, maar het is nog altijd mogelijk dat je het virus overbrengt naar andere personen. 

Nog vragen?

Spreek je huisarts of iemand van het zorgteam aan.


01/11/20 – UPDATE en voorzorgsmaatregelen in De Lork

Omwille van de sterk toenemende verspreiding van COVID-19 besmettingen in de samenleving hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité beslist over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op de ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en zo radicaal mogelijk om te buigen.

Op basis van deze nationale beslissingen werden de maatregelen voor de voorzieningen met kwetsbaren ook aangepast en gisteren goedgekeurd door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg.

Bewoners, familie, de voorziening en de samenleving wensen nog steeds een bezoekregeling die én warm-menselijk én veilig verloopt. Dat creëert onvermijdelijk een spanningsveld. De uitdaging is te komen tot een bezoekregeling waar de bewoner(s) en de familie zich gelukkig bij voelen, die haalbaar is voor de medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Wat betreft bezoek en activiteiten geldt vanaf 2 november 2020:

Eén bezoeker per bezoekmoment:  

 • Iedere bewoner kan één vast knuffelcontact hebben (fysiek dichtbij voor langer dan 15 minuten), mits het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door zowel bewoner als bezoeker.
 • Iedere bewoner kan daarnaast nog één ander sociaal contact hebben, met respect voor afstandsregels, hygiënemaatregelen en het dragen van een mondneusmasker.

Er zijn geen gezamenlijke activiteiten mogelijk binnen de GAW-voorziening. Buitenshuis zijn groepsactiviteiten (bv. wandeling) mogelijk met maximaal vier personen, met mondneusmasker en op 1,5 meter fysieke afstand van elkaar.

Afspraken in GAW De Lork

 • Bezoek kan enkel buiten in openlucht of op uw flat. Gebruik geen gemeenschappelijke ruimtes of gangen.
 • De polyvalente zaal blijft eventjes dicht.
 • Het gebruik van de liften blijft beperkt tot 2 personen.
 • Per bezoekmoment geldt maximum het aantal toegelaten bezoekers bepaald door de Nationale Veiligheidsraad in de privésfeer: één bezoeker per bezoekmoment, hetzij het knuffelcontact hetzij het andere sociale contact.
 • Zorg steeds voor een goede verluchting van de flat tijdens en na het bezoek.
 • Hoewel we graag dieren zien, kunnen we ze voorlopig niet toelaten.
 • Draag bij elk contact met iemand anders en bij verplaatsing van en naar de flat een mondneusmasker.

Wees voorzichtig

 • We kunnen het niet genoeg benadrukken: het risico op besmetting is groot.
 • Respecteer daarom de fysieke afstand van 1,5 meter met uw bezoek.
 • Was en ontsmet uw handen regelmatig en vraag uw bezoek om hetzelfde te doen, zeker bij het betreden en verlaten van de flat.
 • Draag bij voorkeur een mondneusmasker als er bezoek is, ook bij het knuffelcontact.

Bezoek kan NIET…

 • Als u of uw familielid in de afgelopen 14 dagen COVID-19-ziektesymptomen hadden (bv. koorts, hoesten, hoofdpijn, drukkend gevoel op de borst, verstoorde smaak en geur).
 • Als u of uw familielid positief testte op COVID-19 in de voorbije 14 dagen. Na een positieve test is bezoek minstens 14 dagen te vermijden.

Wees u bewust van het risico

Goed zorg dragen voor onze bewoners en al wie hen omringt is altijd onze prioriteit geweest. De Vlaamse Regering en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg benadrukken dat deze maatregelen moeten gezien worden als essentiële stappen in de globale aanpak van het virus, zeker voor wat betreft het beperken van sociale contacten en de bescherming van de meest kwetsbare personen in onze samenleving.

We hebben er vertrouwen in dat elke betrokkene, van directie, over bewoners en hun familie tot de medewerkers, bereid is hier constructief aan bij te dragen. Dat is ook nodig, want het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid. 

Meer informatie?

Weet dat u steeds bij ons terecht kan voor vragen en bezorgdheden. We zijn altijd bereikbaar via 09 384 83 83 of info@delorkgavere.be. Ook via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/DeLorkGavere) kan u ons een bericht verzenden.

We willen u in elk geval bedanken om de regels de voorbije maanden zo strikt op te volgen en we rekenen op uw medewerking om dit te blijven doen. We hopen dat De Lork op die manier ook in de toekomst nog steeds COVID-19-vrij kan blijven.

Hartelijke groeten,

Het managementteam van GAW De Lork