Over ons – Missie en visie

Wat willen wij?

 • Ons profileren als een volwaardige partner in de naadloze zorg aan ouderen en mensen met een psychische, fysieke of financiële zorgnood.
 • Voor onze bewoners een ‘thuis’ creëren.
 • Aan elke bewoner gedurende zijn verblijf een volledige filosofische, godsdienstige en ideologische vrijheid waarborgen.
 • Elke bewoner keuzevrijheid waarborgen inzake zorg en diensten.
 • De mens met zijn individuele noden centraal stellen.
 • Maximaal ruimte geven aan zelfontplooiing en het actieve leven stimuleren.
 • Een voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening vooropstellen.
 • Een wezenlijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid door aan onze bewoners adequate huisvesting en dito diensten (facultatief) aan te bieden tegen een betaalbare prijs gecombineerd met een hoog kwalitatief niveau.
 • Onafhankelijk blijven tegenover financiers en onze zelfstandigheid behouden.
 • Proactief inspelen op steeds wijzigende consumentenbehoeften, door o.a. de dienstverlening continu aan te passen.

Onze visie

Wij doen dat door…

 

 • De bewoner centraal te stellen in het beleid door hem te laten participeren aan de dagelijkse werking.
 • Voldoende aandacht te besteden aan de innerlijke mens, zowel door individuele gesprekken waarvoor we tijd vrijmaken als door zinvolle activiteiten waarbij de bewoners ruime sociale contacten kunnen leggen of behouden.
 • De familie van de bewoners te betrekken bij het geheel zodat ook hun vragen beantwoord kunnen worden.
 • Samen te werken met gemotiveerd en deskundig personeel. We verbinden ons ertoe deze elementen te bevorderen die bijdragen tot een optimale ontplooiing van elk personeelslid.
 • Het personeel actief bij de besluitvorming te betrekken en hen te motiveren tot acties en gedragingen die in de lijn liggen van de doelstellingen en de strategie van de instelling.
 • Aan actieve kostenbeheersing doen.
 • Het opstarten van netwerken met andere zorgactoren en zorgorganisaties.

Onze kernwaarden

 • Hoewel onze bewoners zijn opgegroeid met totaal verschillende waarden, dienen wij voor iedereen respect op te brengen. Wij nemen de waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner als uitgangspunt.
 • Dit impliceert dat onze bewoners zelf keuzes kunnen blijven maken.
 • Daardoor moet het institutionele aspect in ‘De Lork’ teruggedrongen worden en blijven wij als organisatie op de achtergrond. Wij treden pas op wanneer wij merken dat een bewoner duidelijk signalen geeft.
 • Wij wensen de zelfstandigheid van de bewoners zo lang mogelijk te bestendigen zodat zij hun leven blijvend kunnen organiseren.
 • We willen een omgeving creëren van geborgenheid, zodat de bewoner weet dat er steeds iemand klaarstaat wanneer dat nodig is.

Heeft u vragen?